Обробка персональних даних

Вибачте цей текст доступний тільки в “Англійська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest MM Work Force Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 40/202, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Opola, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538661, NIP 7543088066, REGON 36051067 , MM Work Force Spółka z o.o.

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@mmworkforce.pl, telefonicznie lub listownie  pisząc na adres  MM Work Force, ul. Ozimska 40/202, 45-058

Opole

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@mmworkforce.pl , telefonicznie pod numerem 722-064-545
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia przez Pana /Panią z Agencją Pracy Tymczasowej MM Work Force, ul. Ozimska 40/202, 45-058 Opole, umowy o pracę tymczasową lub umowę zlecenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność

do zawarcia i wykonywania umowy,

  • podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę tymczasową lub umowy zlecenia w szczególności zaś przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego na ocenie Pana/Pani doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji pod kątem prowadzonego procesu rekrutacyjnego prowadzonego dla klientów naszej Agencji.
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego na ocenie Pana/Pani doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji pod kątem prowadzonego procesu rekrutacyjnego prowadzonego dla klientów naszej Agencji.
  • Przeprowadzenia wynikających z przepisów prawa procedur administracyjnych, związanych zatrudnieniem Pana/Pani na terenie Polski w szczególności dostarczenie wymaganych przepisami prawa a obejmujących Pana/Pani dane osobowe m.in. Straży Granicznej, Urzędowi Wojewódzkiemu , Urzędowi Pracy a także Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Urzędowi Skarbowemu.
  • Przekazania Pana/Pani danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych w tym podmiotom obsługującym go  pod względem  kadrowo- podatkowym oraz prawnym z którym Administrator, którym powierzył pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Administrator informuje Panią/Pana że dane osobowe zostaną przekazane również klientom Administratora dla których prowadzona jest przedmiotowa rekrutacja. Przekazanie powyższych danych nastąpi również na podstawie pisemnego powierzenia danych osobowych
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem

Odbiorcy danych
Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są klienci naszej Agencji z którymi MM Work Force zawarła stosowane umowy. Kwestię przekazywania danych osobowych klientom regulują umowy o przekazywaniu danych osobowych które nasza agencja podpisuje każdorazowa z naszymi partnerami gospodarczymi.
Ponadto  informujemy Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,  prawnikom prowadzącym obsługę prawną naszej firmy a także podmiotom świadczącym usługi kadrowo – podatkowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana  umowy z MM Work Force lub doczasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie , a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/ Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/ Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych  MM Work Force o których administrator poinformuje Pana/Panią drogą elektroniczną po otrzymaniu wnioski.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).
Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z MM Work Force   – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w tym przeprowadzenie wymaganych prawem czynności administracyjnych związanych z  uzyskaniem dla Pana/Pani pozwolenia na pracę na terenie RP