Przetwarzania danych osobowych

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest MM Work Force Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 40/202, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Opola, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538661, NIP 7543088066, REGON 36051067 , MM Work Force Spółka z o.o.

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@mmworkforce.pl, telefonicznie lub listownie  pisząc na adres  MM Work Force, ul. Ozimska 40/202, 45-058

Opole

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@mmworkforce.pl , telefonicznie pod numerem 722-064-545
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia przez Pana /Panią z Agencją Pracy Tymczasowej MM Work Force, ul. Ozimska 40/202, 45-058 Opole, umowy o pracę tymczasową lub umowę zlecenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność

do zawarcia i wykonywania umowy,

  • podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę tymczasową lub umowy zlecenia w szczególności zaś przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego na ocenie Pana/Pani doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji pod kątem prowadzonego procesu rekrutacyjnego prowadzonego dla klientów naszej Agencji.
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego na ocenie Pana/Pani doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych predyspozycji pod kątem prowadzonego procesu rekrutacyjnego prowadzonego dla klientów naszej Agencji.
  • Przeprowadzenia wynikających z przepisów prawa procedur administracyjnych, związanych zatrudnieniem Pana/Pani na terenie Polski w szczególności dostarczenie wymaganych przepisami prawa a obejmujących Pana/Pani dane osobowe m.in. Straży Granicznej, Urzędowi Wojewódzkiemu , Urzędowi Pracy a także Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Urzędowi Skarbowemu.
  • Przekazania Pana/Pani danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych w tym podmiotom obsługującym go  pod względem  kadrowo- podatkowym oraz prawnym z którym Administrator, którym powierzył pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Administrator informuje Panią/Pana że dane osobowe zostaną przekazane również klientom Administratora dla których prowadzona jest przedmiotowa rekrutacja. Przekazanie powyższych danych nastąpi również na podstawie pisemnego powierzenia danych osobowych
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem

Odbiorcy danych
Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są klienci naszej Agencji z którymi MM Work Force zawarła stosowane umowy. Kwestię przekazywania danych osobowych klientom regulują umowy o przekazywaniu danych osobowych które nasza agencja podpisuje każdorazowa z naszymi partnerami gospodarczymi.
Ponadto  informujemy Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,  prawnikom prowadzącym obsługę prawną naszej firmy a także podmiotom świadczącym usługi kadrowo – podatkowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana  umowy z MM Work Force lub doczasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie , a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/ Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/ Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych  MM Work Force o których administrator poinformuje Pana/Panią drogą elektroniczną po otrzymaniu wnioski.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).
Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z MM Work Force   – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w tym przeprowadzenie wymaganych prawem czynności administracyjnych związanych z  uzyskaniem dla Pana/Pani pozwolenia na pracę na terenie RP